What to Expect - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Ano Ang Maasahan Mo Dito

Panoorin ang Childbirth Center Videos [LINK]

Nais naming maging handa kayo sa pagpapanganak dito sa aming Childbirth Center. Naniniwala kami na pag may sapat na impormasyon kayo, mas makakapili kayo ng birth plan para sa panganganak.

Bago Kayo Dumating

Mayroon kaming classes na makakatulong sa inyo sa paghanda sa panganganak, breastfeeding o pagtulong sa mga kapatid ng baby. May mga videos kami na makakatulong sa inyo.

Pre-Registering

Sa pag pre-register bago ng iyong due date, maasahan mo na handa kami sa iyong pagdating.

Pagdating Mo

Susuriin ka ng isang nurse pagdating mo, para malaman ang stage of labor. Pag na-admit kayo, ipapagpatuloy ng nurse ang pag-monitor ng iyong kondisyon. Patuloy niyang kakausapin ang obstetrician para siya ay updated sa iyong progreso.

Habang Nanganganak

Lahat ng aming Labor and Delivery suites ay private at dinesenyo para maging maginhawa kayo. May recliner/sleeper para sa asawa o partner mo. At lahat ng suites ay may bagong equipment, kaya’t hindi na kailangang lumipat bago o habang nanganganak.

Ang nurse ay nandito para sundin ang iyong birth plan, including pain medication. Kasama ng iyong sariling obstetrician, mayroon kaming nurses, anesthesiologists, at neonatologists sa aming staff.

Pagpapanganak

Our goal is for you to labor and deliver in the same room. Kung kailangan ng Caesarean section, malapit lang ang aming Obstetrical Surgical Suites at available 24/7.

Pagdating Ng Iyong Sanggol

Pagkatapos ng panganganak, ililipat ka sa Mother-Baby unit. Dito naming itutuloy ang pagbantay sa iyong paggaling at pag-monitor sa iyo at sa iyong sanggol. Aalagaan ka n gaming nurses, at tutulungan ka sa pag-alaga ng iyong sanggol at bibigyan ka ng tulong sa pag-breastfeed.

Pag-Uwi

Kapag pinauwi na kayo ng iyong doktor at ng pediatrician ng baby mo, tutulungan namin kayo sa pag-hahanda. Huwag kalimutan na kailangan ng rear-facing car seat, at naka-install na mabuti, sa iyong kotse.

Tri-City Childbirth Center Videos

Please install Adobe Flash Player to view the videos.

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us