Disclaimer - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Disclaimer Notice

Hindi layunin ng website na ito ang endorsement ng kung anumang hypertext link, produkto, serbisyo or impormasyon dahil lamang napabilang ito sa anumang webpage at iba pang bahagi ng website na ito. Sa kabila ng puspusang pagniniguro sa pagkawasto at pakikibagay ng impormasyon ayon abot ng aming makakaya at iwasto ang anumang pagkakamaling naipahatid sa amin, walang representasyon o garantiya ang maitatakda hinggil sa pagkawasto o pagkabagay ng impormasyong nabanggit or ng anumang naka-link na impormasyong inilahad, pinatukuyan, o naipahiwatig. Lahat ng kritikal na impormasyon ay kinakailangang beripikahin nang malaya. Anumang mga katanungan ay dapat ipahatid sa mga administrator nito o ng anumang ibang kinauukulang website.

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us