Our Services - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Orthopaedic & Spine Institute

Integrated care kasama ng personal service

Kung mayroon kang joint o back pain, malamang ayaw mong marinig ang “surgery.” Sumasang-ayon kami sa iyo. Kaya’t tinayo naming ang bagong Orthopaedic and Spine Institute.

Dito   inuuna muna namin ang mga non-surgical na pamamaraan.   Maaring ito ang pag-diyeta o physical therapy o mga pamamaraan na turo ng doctor para maalagaan ang joint o spine.

Kung hindi sapat ang mga pamamaraan na ito at nahihirapan ka na sa sakit, nagbibigay ang Institute ng mga surgical options na gagawin ng mga pinakamagaling na joint and spine surgeons sa region.

Innovative Strategy

Ang Institute ay may isang grupo ng mga doktor na may iisang layunin. Ang mgs neurosurgeons, orthopaedic surgeons at ibang staff members ay kasamang nagtratrabaho para mapagaling ka.

Dala naming ang specialties na ito sa isang unit, para masigurado na ang mga pamamaraan ng paggaling mo ay gawa para lang sa iyo.

Comprehensive Care

Maaasahan ng mga pasyente ng Institute na maganda ang mga resulta nila sa pamamagitan ng maraming pamamaraan:

  • Minimally invasive surgeries para sa spine at lahat ng joints
  • Spinal procedures tulad ng laminectomy at fusion
  • Total joint replacement ng hip, knee o shoulder
  • Revisions of total joint and spinal procedures
  • Partial knee replacement, isang procedure na pinapalitan lang ang bahagi ng joint na may pinsala

Information is Power

Dahil sa technology at access sa impormasyon, marami nang alam ang mga pasyente tungkol sa sakit nila. Alam namin na nais niyong malaman lahat ng impormasyon para mapagaling kayo. Tiyak kami na maaalagaan namin kayo ng mabuti.

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us