Conditions We Treat - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Mga Karamdamang Ginagamot Namingrandpa at beach

Nauunawaan ka namin. Hindi dapat tumigil ang lahat para maisagawa ang inyong surgical procedure.

Kaya naman handog sa inyo ng Tri-City ang mga makabagong medical technology tools na magbubunga sa:

 • Mas mabilis na paggaling at mas maiksing pagkakaospital
 • Mas kaunting pagkawala ng dugo at panganib na dulot ng impeksyon
 • Di masyadong masakit
 • Mas kaunting pagpepeklat

Ang mga sumusunod ang marami sa mga karamdamang ginagamot namin.

Humanap ng surgeon

Pakinggan ang Karanasan mga Pasyente Namin

Ginekolohiya

 • Hysterectomy (pagtanggal ng matris)
 • Myomectomy (pagtanggal ng mga fibroid sa matris)
 • Uterine or vaginal vault prolapse
 • Endometriosis
 • Radical hysterectomy
 • Lymphadenectomy
 • Ovarian Cystectomy (pagtanggal ng cyst sa obaryo)
 • Oophorectomy (pagtanggal ng obaryo)
 • Salpingostomy (pagtangal ng Fallopian tube)
 • Salpingostomy

Urolohiya

 • Kanser sa Prostate
 • Pagbara sa Pag-ihi
 • Kanser sa Bato
 • Karamdaman sa Bato
 • Partial nephrectomy (pagtanggal ng bato)
 • Radical nephrectomy (pagtanggal ng bato)
 • Pyeloplasty

Ortopedik

 • Spinal stenosis
 • Scoliosis
 • Depomidad sa Gulugod
 • Karupukan ng Gulugod
 • On-the-job- back injury
 • Compression fractures
 • Spinal tumors
 • Naipit na ugat sa gulugod

Cardiothoracic

 • Heart bypass
 • Lung resection
 • Thymectomy (removal of thymus gland)
 • Mediastinal tumors
 • Epicardial lead implantation

Iba Pang Karamdaman

 • Gallbladder disease
 • Colectomy
 • Nissen fundaplication (treatment for GERD, reflux disease)
 • Achalasia

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us