Robotic Procedures - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Is Robotic Surgery Right For You?

Maraming karamdaman, hanggang kamakailan lang, na nalulunasan lang ng traditional surgery at nangangailangan ng matagal na pagkaka-ospital at mas matagal pang pagpapagaling ay maaari nang mapagaling using minimally invasive, robotic-assisted surgery. Matatagpuan sa mga sumusunod ang talaan ng common health conditions and treatment procedures na maaaring gamitan ng robotic advanced, minimally invasive surgery.

Makipag-ugnayan sa aming da Vinci® Robotics experts para matukoy ang pinakamahusay na treatment options para sa inyong kalagayan.

Gamit ng aming surgeons ang da Vinci® Surgical System to treat a range of conditions:

Urology

 • Prostate cancer
 • Urinary obstruction
 • Kidney cancer
 • Kidney disorders
 • Partial nephrectomy (kidney removal)
 • Radical nephrectomy (kidney removal)
 • Pyeloplasty

Gynecology

 • Hysterectomy (removal of uterus)
 • Myomectomy (removal of uterine fibroids)
 • Uterine or vaginal vault prolapse
 • Endometriosis
 • Radical hysterectomy
 • Lymphadenectomy
 • Ovarian Cystectomy (removal of ovarian cyst)
 • Oophorectomy (removal of ovary)
 • Salpingostomy (removal of Fallopian tube)
 • Salpingostomy

General Surgery

 • Gallbladder disease
 • Colectomy
 • Nissen fundaplication (treatment for GERD, reflux disease)
 • Achalasia

Cardiothoracic

 • Heart bypass
 • Lung resection
 • Thymectomy (removal of thymus gland)
 • Mediastinal tumors
 • Epicardial lead implantation

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us